Search

... in het onderwijs

De Taalunie signaleert kansen, uitdagingen en problemen die zich in het onderwijs Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname voordoen en adviseert onderwijsbeleidsmakers over hoe ze ermee om kunnen gaan. Daarnaast deelt de Taalunie wetenschappelijke kennis over het onderwijs Nederlands in het kleuter- en basisonderwijs, het voortgezet/secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het (NT2-)volwassenenonderwijs. In 2020 ging veel aandacht uit naar leesonderwijs, de curriculumvernieuwing en naar taalcompetenties van leraren.

Effectief leesonderwijs

Wie goed kan lezen, heeft daar een leven lang profijt én plezier van. De Taalunie zet zich daarom samen met de Taalraad Begrijpend Lezen in om het leesbegrip en de leesmotivatie van leerlingen te verbeteren. Het advies van de Taalraad uit 2019 is daarbij leidend.

Het Algemeen Secretariaat sprak met tien Nederlandse en vijf Vlaamse lerarenopleidingen over de noden en wensen in hun leesonderwijs. Daarnaast verspreidde de Taalunie goede praktijkvoorbeelden van scholen, publiceerde ze artikelen over effectief leesonderwijs in vaktijdschriften en maakte ze, in samenwerking met Klasse en Leraar24, inspirerende filmpjes over lezen. Samen met hogeschool Odisee, AP Hogeschool en UGent ontwikkelde ze een digitale ‘leesscan’, waarmee schoolteams snel en zelfstandig de sterktes en zwaktes van hun leesonderwijs in kaart kunnen brengen. Daarnaast nam de Taalunie deel aan de coördinatiegroep van het Nederlandse Leesoffensief, en was ze betrokken bij de beoordeling van de projectaanvragen binnen de programma’s ‘Lezen op School’ en ‘de Prioritaire Nascholing Begrijpend Lezen’ van de Vlaamse overheid.

Foto: Klas van de Alan Turingschool in Amsterdam

Advies bij de curriculumvernieuwing

In Nederland en Vlaanderen wordt het onderwijscurriculum gemoderniseerd. In samenwerking met leraren en experten leggen de overheden de kennis, vaardigheden en attitudes vast die op school aan bod moeten komen. De Taalunie was als adviseur betrokken bij de modernisering van het curriculum van het onderwijs Nederlands. In Nederland adviseerde ze het ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu.

In Vlaanderen nam ze zitting in de eindtermencommissies Nederlands van de Vlaamse overheid en was ze betrokken bij de ontwikkeling van de leerplannen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De in 2017 verschenen visietekst Iedereen taalcompetent! was het referentiekader voor de inbreng en adviezen van de Taalunie.

Taalcompetenties van leraren

Bij alles wat ze doen maken leraren bewust en onbewust gebruik van taal. Die taal zo goed mogelijk inzetten is dus belangrijk, niet alleen om bij te dragen aan de taalvaardigheid van leerlingen, maar bijvoorbeeld ook voor goede contacten met collega’s en ouders. Het referentiekader De taalcompetente leraarbeschrijft de taalcompetenties waarover iedere leraar in Nederland en Vlaanderen moet beschikken. De Taalunie werkte voor De taalcompetente leraar samen met lerarenopleiders, leraren en andere experts uit Nederland en Vlaanderen. Het kader kan onder andere gebruikt worden in lerarenopleidingen, tijdens de begeleiding en nascholing van leraren en voor het vormgeven van taalbeleid.

Cijfers

0

Vlaamse scholen maakten een scan van hun leesonderwijs

0

Nieuwe empirische onderzoeken naar onderwijs Nederlands in de HTNO-databank

0

Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken voor kwaliteitsvol onderwijs Nederlands kregen steun

Spring naar de inhoud